دمبل یک تکه گرد و شش ضلعی

از وزن 2/5 تا 70 کیلوگرم
صفحه هالترهای رنگی طرح جدید مشکی
سه دسته از 1/250 گرم تا 25 و 50 کیلوگرم